An optimized ultra-deep massively parallel sequencing with unique molecular identifier tagging for detection and quantification of circulating tumor DNA from lung cancer patients

Bài viết liên quan

Âm tính giả NIPT

Thể khảm là thuật ngữ trong di truyền học dùng để chỉ một cơ thể hoặc mô có ít nhất hai tập hợp tế bào có bộ nhiễm sắc thể mang các gen khác hẳn. CA LÂM SÀNG Thai phụ

Đọc tiếp »

Dương tính giả NIPT

Thể khảm là thuật ngữ trong di truyền học dùng để chỉ một cơ thể hoặc mô có ít nhất hai tập hợp tế bào có bộ nhiễm sắc thể mang các gen khác hẳn. Khảm khu trú bánh nhau

Đọc tiếp »